Specialized Sales Programs

โปรแกรมเฉพาะทางของฝ่ายขาย

การอบรมทักษะการขายระดับสูง การโค้ช และการเตรียมความพร้อมทางอารมณ์และจิตใจ

บรรยากาศการแข่งขันในทุกอุตสาหกรรมธุรกิจในปัจจุบันทำให้พนักงานขายจำเป็นต้องมีทักษะการขายระดับสูงเพื่อปิดการขายที่ท้าทายและให้ผลกำไรสูง โปรแกรมอบรม Specialized Sales โดย OPTIMA ครอบคลุมเนื้อหารอบด้านที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทีมงานขายที่มีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าทางธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยบทเรียนของเรามุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้

ข้อดีของโปรแกรมอบรม Specialized Sales โดย OPTIMA:

 • วิเคราะห์ข้อตกลงที่ให้ประโยชน์สูงสุดและเตรียมความพร้อมเพื่อการต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
 • สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
 • วิเคราะห์และรักษากลุ่มลูกค้าสำคัญ
 • พัฒนาทักษะการปิดการขายผ่านทางโทรศัพท์

โปรแกรมอบรม Specialized Sales โดย OPTIMA ครอบคลุมสี่หลักการ:

หลักการสร้างอิทธิพลในกระบวนการขาย

 • Authority (ความเชื่อมั่น/อำนาจ)
 • Reciprocation (การตอบแทนซึ่งกันและกัน)
 • Consistency (ความสม่ำเสมอ)
 • Contrast (ความแตกต่าง)
 • Social Proof (หลักฐานทางสังคม)
 • Scarcity (ความขาดแคลน)
 • Likeability (การเป็นที่ชื่นชอบ)

7x10 นาที

หลักการ Complex Selling KAM

 • การวิเคราะห์ลูกค้า
 • ความเป็นไปได้ในการปิดการขายโดยการประเมินการตัดสินใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ศักยภาพในการปิดการขาย ความเสี่ยงและทรัพยากรที่จำเป็น
 • ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงิน
 • หลักการ PIRAT
 • หลักการ LNP

3 ชั่วโมง

การขายสินค้าหรือบริการในงานแสดงสินค้า

 • การแสดงเคสตัวอย่างที่มีผลลัพธ์ดีที่สุดและแย่ที่สุด
 • 5-step attitude

1x12 นาที
1x24 นาที

หลักการ 5O & 5I สำหรับการขายผ่านโทรศัพท์

การโทรออก
 • การวิเคราะห์ลูกค้า
 • ความเป็นไปได้ในการปิดการขายโดยการประเมินการตัดสินใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ศักยภาพในการปิดการขาย ความเสี่ยงและทรัพยากรที่จำเป็น
 • ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงิน
 • หลักการ PIRAT
 • หลักการ PIRAT
การรับสาย
 • การวิเคราะห์ลูกค้า
 • ความเป็นไปได้ในการปิดการขายโดยการประเมินการตัดสินใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ศักยภาพในการปิดการขาย ความเสี่ยงและทรัพยากรที่จำเป็น
 • ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงิน
 • หลักการ PIRAT
 • หลักการ PIRAT

10x30 นาที

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

มากกว่า 160 บทเรียนอัพเดทห้องสมุดดิจิตัลทุกเดือนใช้งานง่ายและเอื้อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากทีมที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้