5O/5I Method for Inside Sales
(Inbound / Outbound)

เทคนิคสำหรับพนักงานขายทางโทรศัพท์ในการรับสายและโทรออก

OPTIMA ช่วยให้พนักงานขายของคุณประสบความสำเร็จจากการขายผ่านการรับสายและโทรออก

พนักงานขายทางโทรศัพท์ที่ประสบความสำเร็จล้วนมีทักษะและเทคนิคเฉพาะทางที่ต้องหมั่นฝึกฝน โปรแกรมอบรม 5O/5I จาก OPTIMA จึงครอบคลุมการบันทึกและติดตามสาย การเก็บรายละเอียดของบทสนทนา การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในการสนทนาผ่านโทรศัพท์ การจัดการงานอื่น ๆ ระหว่างรับสาย และการบริหารเวลาเพื่อให้พนักงานของคุณสามารถรับสายและโทรออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหาหลักของโปรแกรม Customer Centricity ได้แก่:

 • เข้าใจมุมมองและความรู้สึกของลูกค้า
 • เข้าใจความต้องการเบื้องลึกของลูกค้า
 • เจรจาโดยยึดประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • พัฒนาทักษะการฟัง
 • เข้าใจผลเสียที่เกิดจากการฟังและความเข้าใจที่ผิด

ห้าหลักการเพื่อการโทรออกหากลุ่มเป้าหมาย

 1. ดึงความสนใจตั้งแต่เริ่มต้น
 2. ถามคำถามที่กระตุ้นความต้องการสินค้าหรือบริการ
 3. นำเสนอสินค้า
 4. โน้มน้าวการตัดสินใจ
 5. ปิดการขาย

ห้าหลักการเพื่อการรับสายเข้าจากกลุ่มเป้าหมาย

 1. เริ่มต้นบนสนทนาอย่างมืออาชีพ
 2. ให้ความสนใจกับปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 3. นำเสนอสินค้า
 4. โน้มน้าวการตัดสินใจ
 5. ปิดการขาย

img-sales-team-master

โปรแกรม Inside Sales เหมาะกับใคร

ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่ต้องการพัฒนาทักษะของพนักงานขายในการตอบคำถาม วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และปิดการขาย

Inbound Sales Reps

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

พนักงานขายผ่านโทรศัพท์

Inside Sales Managers

Lead Qualifiers

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้