BOSS® ทักษะการจัดการ

โปรแกรมอบรม BOSS® ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายพัฒนาทักษะของพนักงานในทีม และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและเพิ่มยอดขายอย่างสม่ำเสมอ

การเข้าอบรมโปรแกรม BOSS® ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายพัฒนาและส่งเสริมทักษะทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรม BOSS® เอื้อให้หัวหน้าและผู้จัดการแผนกฝึกสอน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมทักษะทีมงาน ผู้เข้าร่วมอบรมระดับหัวหน้าจะได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของพนักงานแต่ละราย การปรับเปลี่ยนการสอนให้เหมาะกับพนักงาน และการส่งเสริมการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทีมงานหมั่นเรียนรู้ ขวนขวายพัฒนาทักษะเพิ่มเติม และก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน

เนื้อหาหลักของโปรแกรม BOSS® สำหรับหัวหน้าและผู้จัดการแผนกได้แก่:

 • ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนให้เหมาะกับพนักงานแต่ละราย
 • สร้างแรงผลักดันและให้คำแนะนำที่เหมาะกับพนักงานแต่ละราย
 • พัฒนาทักษะการสอนและเทคนิคการให้คำแนะนำ
 • ฝึกฝนการนำการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
 • ตั้งเป้าหมายของทีมและสื่อสารอย่างชัดเจน
 • B

  Build your team diagnosis (วิเคราะห์ปัญหา)

  เรียนรู้วิธีประเมินความมั่นใจและกลยุทธ์การขายของทีมงาน วิเคราะห์ปัญหาด้านแรงจูงใจของทีมงาน

 • O

  Organize formal follow ups (วางกลยุทธ์ระยะยาว)

  เรียนรู้วิธีสัมภาษณ์ ประชุมรายบุคคล ตั้งเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ติและชมทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการจัดการความขัดแย้ง DESC

 • S

  Support progress in the field (ส่งเสริมพัฒนาการ)

  เรียนรู้วิธีการจัดการบุคลากรหน้างาน ให้คำปรึกษาพนักงานขายระหว่างการเยี่ยมลูกค้า ประเมินเทคนิคที่ทีมงานใช้และติชมเพื่อการพัฒนา

 • S

  Stimulate every member of the team (สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกคน)

  เรียนรู้วิธีเริ่มและสรุปการประชุม สร้างวัฒนธรรมภายในที่พนักงานทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และออกแบบเวิร์คช็อปอบรมที่สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้

โปรแกรม BOSS® เหมาะกับใคร

ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่ต้องการผลงานที่ชัดเจนและจับต้องได้จากทีมฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขายที่ทำงานในสำนักงานและออกไปพบลูกค้า

ผู้จัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์

ผู้จัดการแผนก

หัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาทักษะทีมงาน

หัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสอนและให้คำแนะนำ

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้