CSE ทักษะการบริการลูกค้า

พัฒนาทักษะการฟังและปลูกฝังให้พนักงานขายเห็นใจและเข้าใจปัญหาของลูกค้า

ทีมงานของคุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและได้รับการเอาใจใส่

OPTIMA สอนวิธีวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบริการมืออาชีพและบริการที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (customer-centric) โดยบริการมืออาชีพคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากทุกองค์กรธุรกิจ ส่วนบริการที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของทีมงานฝ่ายขายที่พร้อมทุ่มเทบริการเพื่อการันตีความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทีมงานฝ่ายขายและองค์กรประสบความสำเร็จ

เนื้อหาหลักของโปรแกรม Customer Centricity ได้แก่:

  • เข้าใจมุมมองและความรู้สึกของลูกค้า
  • เข้าใจความต้องการเบื้องลึกของลูกค้า
  • เจรจาโดยยึดประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • พัฒนาทักษะการฟัง
  • เข้าใจผลเสียที่เกิดจากการฟังและความเข้าใจที่ผิด

Nurturing

บริการอย่างเต็มที่เพื่อความประทับใจสูงสุดของลูกค้า

Understanding

เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

Caring

แสดงออกถึงความเห็นใจและความใส่ใจ

Acting

สร้างความประทับใจด้วยสินค้าและบริการที่ให้ผลลัพธ์เหนือความคาดหวังของลูกค้า

img-teaching-team

โปรแกรม Customer Centricity เหมาะกับใคร

ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ผู้จัดการฝ่ายขายที่ทำงานในสำนักงานและออกไปพบลูกค้า

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ผู้จัดการแผนก

พนักงานขายที่ต้องดูแลลูกค้าที่มีความต้องการซับซ้อน

ทีมงานที่ต้องการผลตอบรับในเชิงบวกจากลูกค้า

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้