สัมมนาออนไลน์เพื่อตั้งเป้าหมายและแผนการทำงาน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานขายฝ่าฟันวิกฤติ COVID-19

สัมมนาออนไลน์เพื่อตั้งเป้าหมายและแผนการทำงาน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานขายฝ่าฟันวิกฤติ COVID-19

“สัมมนาออนไลน์ของ OPTIMA เป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์และวางแผนงานของทีมงานฝ่ายขายของเราเป็นอย่างมาก ผลลัพธ์ที่ได้จากการร่วมสัมมนาสามารถนำมาใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานขั้นต่อไป โดยต้องขอขอบคุณอาจารย์อาครเป็นพิเศษ สำหรับแรงบันดาลใจและความเข้าใจที่อาจารย์มอบให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกราย ทีมงานของเราประทับใจการสัมมนามาก โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาและคุณภาพของการอบรม”

คุณสหัทยา ทองปรีชา
Managing Director
Saint-Gobain Weber Thailand