บริการประเมินทักษะพนักงานฝ่ายขาย

การประเมินเชิงลึกโดย OPTIMA ช่วยพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของบุคลากรในการทำงาน และผลการดำเนินงาน

บริการประเมินของเราครอบคลุมการวางกลยุทธ์ การรวมทีม และการประเมินทางจิตวิทยารายบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริการประเมินทักษะพนักงานฝ่ายขายโดย OPTIMA คือการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะและศักยภาพของทีมงาน ความท้าทาย และโอกาสสำหรับการเติบโต ข้อมูลจากผลประเมินของเราจะช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีม (หากมีความจำเป็น) และวางแผนพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อได้เปรียบที่องค์กรธุรกิจได้รับจากบริการประเมินทักษะพนักงานฝ่ายขายโดย OPTIMA:

 • วิเคราะห์หาจุดอ่อนในการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการ การวางโครงสร้างทีม และการปฏิบัติงาน
 • วางแผนพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสำหรับพนักงานแต่ละราย
 • รับคำแนะนำด้านการคัดเลือก การว่าจ้าง และการประเมินบุคลากร
 • ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย และรักษาความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงาน

OPTIMA ประเมินทักษะพนักงานฝ่ายขายโดยยึดหลักการดังนี้

 • Work Behavior Inventory – ประเมินบุคลิกและลักษณะพฤติกรรม
 • Selling Styles Inventory – ประเมินลักษณะการขาย จุดอ่อน และจุดแข็ง
 • Customer Service Inventory – ประเมินศักยภาพของบุคลากรในการรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • Leadership Potential Report – ประเมินทักษะผู้นำและความรับผิดชอบของบุคลากร
 • Applied Reasoning Test - ประเมินความสามารถในการใช้เหตุผล การแก้ไขปัญหา การเรียนรู้แนวคิดใหม่ และการเข้าใจความเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจ

Work Behavior Inventory

เราพัฒนาหลักประเมิน Work Behavior Inventory (WBI) เพื่อวิเคราะห์บุคลิกและลักษณะนิสัยที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จ หลัก WBI จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยองค์กรธุรกิจเข้าใจปัจจัยที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อเหล่านี้

ความเป็นผู้นำ

วิเคราะห์ลักษณะการบริหารจัดการของบุคลากรแต่ละราย และวิเคราะห์สถานการณ์ที่คุณสมบัติดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์หรือเป็นผลเสีย

การพัฒนา

วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของบุคลากรแต่ละรายโดยละเอียด ซึ่งเอื้อต่อการวางแผนเพิ่มพูนทักษะและขยายศักยภาพ

การกระชับความสัมพันธ์ภายในทีม

ความเข้าใจในบุคลิกพฤติกรรมที่แตกต่างของสมาชิกภายในทีมจะช่วยให้ผู้นำทีมบริหารจัดการทีมงานและผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะ

ข้อมูลจาก WBI ช่วยให้ผู้นำทีมเล็งเห็นบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นหรือมีศักยภาพในการเป็นผู้นำทีมในอนาคต

Selling Styles Inventory

Selling Styles ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อให้ทีมงานบริหารเฟ้นหาพนักงานขายที่มีผลงานโดดเด่นและมีบทบาทในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การประเมินของเราเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมและลักษณะการขายที่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ Dynamic, Analytical และ Interpersonal

การประเมิน SSI ยังเอื้อให้องค์กรธุรกิจได้เปรียบดังต่อไปนี้

 • เฟ้นหาและคัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขายที่มีศักยภาพ
 • เข้าใจลักษณะการขายที่ผู้สมัครและพนักงานขายปัจจุบันของคุณเชี่ยวชาญ
 • มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของพนักงานขาย
 • พัฒนาทักษะของทีมพนักงานขาย
 • วิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการขาย
 • วางแผนการอบรมและวางกลยุทธ์พัฒนาทักษะพนักงานขาย

บริการประเมินทักษะพนักงานฝ่ายขายโดย OPTIMA เหมาะกับใคร

ทีมงานฝ่ายขายและทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ

Sales Managers

Sales Reps

Sales Executives

Managing Directors

HR/Staffing Team

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้