หลักสูตรและการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร

ระยะเวลา : 1 หรือ 2 วัน

img-effective-communication

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • ข้ามปัญหาการสื่อสารเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เข้าใจความแตกต่างด้านบุคลิกภาพและปรับสไตล์การสื่อสารให้เหมาะสม
 • พัฒนาทักษะการรับฟังอย่างตั้งใจ เรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาอย่างมั่นคง และค้นพบแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. รับทัศนคติที่ถูกต้องของผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • ตระหนักถึงอุปสรรคในการเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจวิธีที่คนกรองข้อมูลด้วยการตัด บิดเบือน และสรุปรวม
  • เรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสของคุณอย่างมีพลัง: มอง ฟัง รู้สึก ดมกลิ่น และรสชาติ เพื่อชนะใจเพื่อนและมีอิทธิพลต่อผู้อื่น
  • รู้ว่าคนคิดแตกต่างกันอย่างไรจากภาษาที่พวกเขานิยม จากนั้นปรับภาษาของคุณให้เหมาะสม
  • เข้าใจและชื่นชมความแตกต่างของผู้คน - เรียนรู้วิธีทำงานร่วมกับพวกเขา
 2. ได้รับเครื่องมือในการเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • รู้ถึงความยากลำบากของการรับฟังอย่างตั้งใจและวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น
  • เรียนรู้เทคนิคการกล่าวซ้ำเพื่อช่วยปรับปรุงทักษะการรับฟังอย่างตั้งใจของคุณ
  • พัฒนาการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 'จับคู่และเลียนแบบ' ด้วยวิธีการสื่อสาร - ภาษากาย น้ำเสียง และคำพูด
  • ปรับและนำทาง - มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
  • ได้รับเทคนิคในการป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้งเพื่อรักษาความไว้วางใจและความเคารพ
  • เทคนิคการสื่อสารขั้นสูง Meta Model เพื่อขจัดข้อสมมติฐานและได้รับการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลอื่น
  • แก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการสื่อสารและระบุวิธีแก้ไข