หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการให้ข้อเสนอแนะอย่างครอบคลุม

ระยะเวลา : 1 วัน

img-the-art-of-feedback

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • เข้าใจสิ่งที่เสี่ยงเมื่อให้และรับข้อเสนอแนะ
 • เข้าใจหลักการสำคัญของข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ
 • ค้นพบและปฏิบัติวิธีการต่างๆ สำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. หลักการสำคัญของข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ
  • ความมั่นใจในตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเอง: คุณค่าสัมบูรณ์ คุณค่าสัมพัทธ์ และคุณค่าที่อาจเป็นไปได้
  • วัตถุประสงค์ของข้อเสนอแนะ: เสริมสร้างความมั่นใจในตนเองและส่งเสริมความก้าวหน้า
  • สมมติฐาน: ข้อผิดพลาดเป็นแหล่งเรียนรู้/การวัดความก้าวหน้าเป็นแรงจูงใจ
  • ปัจจัยทางวัฒนธรรม: ข้อเสนอแนะถูกให้และรับอย่างไรตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (แผนผังวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะ)
 2. เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • ข้อเสนอแนะเชิงบวก: จัดโครงสร้างข้อเสนอแนะของคุณบนพื้นฐานของ 3 มิติ (ความสัมพันธ์ โครงสร้าง ข้อมูล)
  • 3 ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อให้ข้อเสนอแนะ: ข้อความที่เป็นพิษ ข้อความเปล่า และ "แซนด์วิช" ขนาด XXL
  • จาก ข้อเสนอแนะจากการกระทำในอดีต สู่ ข้อเสนอแนะสำหรับอนาคต: วิธีเพิ่มผลกระทบเชิงปฏิบัติของข้อคิดเห็นของคุณ
  • วิธีการในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะอย่างครบวงจร โดยการแปลงข้อเสนอแนะรายบุคคลให้เป็นความก้าวหน้าแบบสั้น/แบบกลางๆอย่างทันที : วิธี COACH (สร้าง, สังเกต, วิเคราะห์, เลือก, เพิ่มระดับ)