หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการความขัดแย้งและการลงมือปฏิบัติเพื่อหาวิธีการจัดการและแก้ไข

ระยะเวลา: 1 วัน

img-conflict-management

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • เข้าใจสิ่งที่เสี่ยงเมื่อให้และรับข้อเสนอแนะ
 • เข้าใจหลักการสำคัญของข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ
 • ค้นพบและปฏิบัติวิธีการต่างๆ สำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. วิธีสร้างความขัดแย้ง
  • ระดมสมองบนพื้นฐานของประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
  • สาเหตุหลักของความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน
 2. หลักการของความสัมพันธ์ที่กลมกลืน
  • ตัวกรองของโสกราตีส 3 ประการ
  • กับดักการสื่อสาร 3 ประการ (การตัดทอน/การบิดเบือน/การกล่าวอ้าง) และข้อผิดพลาด 3 ประการในการรับฟัง (การถ่ายโอน/การปฏิเสธ/การหลีกเลี่ยง)
  • วิธีเข้าใจมุมมองของผู้ที่สนทนาด้วยโดยใช้ตำแหน่งการรับรู้
 3. วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
  • พฤติกรรมพื้นฐาน 3 ประการและหลักการของความมั่นใจ
  • วิธีหาทางแก้ไขด้วยวิธี DESC (อธิบายข้อเท็จจริง แสดงความรู้สึก แก้ปัญหา สรุปด้วยเชิงบวก)
  • วิธีการทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสองคน
 4. สรุปสาระสำคัญ
  • การเขียนสรุปสาระสำคัญของคุณเองและการแบ่งปันในกลุ่ม

ลูกค้าของเราร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ “การบริหารจัดการความขัดแย้ง”

ประสบการณ์ของเราในโปรแกรม "การเจรจาต่อรองและความกลมกลืนในสถานที่ทำงาน" ของ OPTIMA นั้นทั้งสร้างความเข้าใจและความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน การฝึกอบรมนั้นมิเพียงแต่มีมุมมองที่มีคุณค่าเท่านั้น แต่ยังนำเสนออย่างน่าติดตามและสนุกสนานอีกด้วย ทีมงานของเราไม่เพียงพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองเท่านั้น แต่ยังสนุกกับกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง กลยุทธ์ใหม่ได้สนับสนุนบรรยากาศที่เป็นบวกและกลมกลืนมากขึ้นในสถานที่ทำงานของเราให้สอดคล้องกับกรอบความเป็นผู้นำของอินโดรามาเวนเจอร์ส

Chris Regel

Dr. Natineeporn Rattanawichai
Vice President Human Resources Head office and Thailand
Indorama