คอร์สการคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน

img-critical-thinking-decision-making

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • ค้นพบและฝึกปฏิบัติ วิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพหลากหลายรูปแบบ
 • ค้นพบและฝึกปฏิบัติ เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อได้รับการสนับสนุนจากทีมงานของคุณ

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. วิธีการแก้ปัญหา
  • วิธีแปลงปัญหาใดๆ ให้เป็นทางออกด้วยวิธี SCORE (Situation, Causes, Objective, Resources, Effects)
   • ใช้วิธี SCORE สำหรับตัวคุณเองพร้อมแผ่นงาน SCORE รวมถึงแผนปฏิบัติการ
   • ใช้วิธี SCORE กับกลุ่มด้วยซอฟต์แวร์การทำแผนผังความคิดเพื่อรวมการคิดเชิงวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และระบบ
  • วิธีมุ่งพลังของคุณสู่สิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยกล่องวิเศษ 3 กล่องตามหลักปรัชญาสโตอิก
   • กรองปัญหาแต่ละอย่างลงในกล่อง 3 กล่อง: กล่องร้องเรียน กล่องการยอมรับ และกล่องปฏิบัติการ
  • วิธีพัฒนามุมมองการคิดแบบสามมิติในการวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตและหาทางออก ด้วยรูปแบบ 3 มิติ:
   • มุมมองการรับรู้/ช่วงเวลา/ระดับเหตุผล
 2. หลักการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประเมินผลกระทบของการตัดสินใจล่วงหน้าและพร้อมลงมือปฏิบัติ – การวิเคราะห์ให้ไม่ตกอยู่ในภาวะอัมพาต
  • สื่อสารเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และพนักงาน)
  • พัฒนาความฉลาดทางสังคมเพื่อลดการต่อต้านและแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง
   • ใช้วิธี DESC ในการเลือกรูปแบบการแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามการวิเคราะห์สถานการณ์ตามข้อเท็จจริง
  • ดูแลให้การตัดสินใจของคุณได้รับการบังคับใช้ วัดผลลัพธ์ และดำเนินการแก้ไขเมื่อจำเป็น